Znalecká činnost

V oborech KRIMINALISTIKA (padělky), PAPÍR a POLYGRAFIE poskytuje Ing. Vladimír Sitta, MBA, soudní znalec IČ 695 30 823 jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2/3/2011 č.j. Spr 1655/2010.


číst více >

Specializace

Kriminalistika

technické zkoumání dokladů, dokumentů, ceninových produktů, bankovek, polygrafických produktů, ověřování jejich pravosti a kvality, odhalování padělků

Tiskařství

polygrafie, tisk a knihařské zpracování, aplikace ochranných prvků proti padělání, technické zkoumání materiálů, posuzování pravosti a kvality

Výroba papíru

technologie výroby a skladování, technické zkoumání a ověřování kvality papírů a kartonů, včetně ceninových, technických, speciálních a uměleckých papírů a kartonů

Zpracování papíru

zušlechťování a úpravy, ověřování kvality upravených papírů, kartonů a výrobků z nich, včetně ceninových, technických, speciálních a uměleckých papírů a kartonů, speciální nátěry papírů, výroba ceninových samolepek

Služby

 • znalecké posudky
 • revizní posudky
 • odborná vyjádření
 • reklamační stanoviska
 • konzultace
 • protokoly pro pojišťovnu

Náležitosti znaleckého posudku

 • pravdivost
 • úplnost
 • přezkoumatelnost
 • přesvědčivost
 • bezrozpornost
 • bezvadnost (zejm. podkladových materiálů)

Práva a povinnosti znalce

 • znalec může vykonávat činnost v rámci celé České republiky
 • znalec musí přesně dodržovat právní předpisy
 • znalec musí znaleckou činnost konat nestranně
 • znalec musí zachovávat mlčenlivost
 • znalec musí vykonávat svou činnost osobně
 • znalec nesmí překročit hranice své odborné kompetence
 • znalec nesmí řešit právní otázky
 • znalec nesmí hodnotit důkazy
 • znalec nesmí podat posudek, jestliže lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti

Odpovědnost znalce

Podá-li znalec nepravdivý, hrubě zkreslený nebo neúplný znalecký posudek anebo uvede-li nepravdu o okolnosti, která má význam pro rozhodnutí, anebo zamlčí-li takovou okolnost, spáchá tím trestný čin (§ 346 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku).